Laaden...

IB (intern begeleider)

Home / Onze school  / IB (intern begeleider)

Interne begeleiding (IB)
De kaders van de interne begeleiding op het gebied van leerlingenzorg wordt op de Paus Johannes vormgegeven door Wineke van Dorst. Zij organiseert coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Zij handelt planmatig, volgt daarbij de zorgplanning en werkt nauwgezet samen met collega’s, leerlingen en ouders.

Zorg aan leerlingen in vogelvlucht

Indien leerlingen extra hulp nodig hebben, wordt deze in eerste instantie in de klas geboden door de leerkracht zelf of onderwijsassistent. Deze extra inzet wordt vastgelegd in een hulpplan voor 6 tot 8 weken en door de leerkracht gedeeld met ouders. Mocht de extra hulp niet het gewenst resultaat opleveren, dan wordt de leerling in overleg met ouders met de intern begeleiders besproken en wordt de hulp waar nodig aangepast. Mocht ook deze extra hulp niet voldoende zijn, dan wordt, binnen het kader van Passend Onderwijs, de onderwijsexpert vanuit Passend Primair onderwijs Noord-Kennemerland en/of de zorgexpert vanuit Centrum Jeugd en Gezin uitgenodigd. De onderwijsexpert is gericht op zorg met betrekking tot onderwijs, de zorgexpert is gericht op zorg met betrekking tot gedrag/thuissituatie. Samen met ouders wordt dan gezocht naar passende hulp en inzet van externen.

Taakomschrijving Intern Begeleider Atrium

In de taakomschrijving van de Intern Begeleider binnen de Stichting Atrium is het volgende vastgelegd:

 1. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school
 2. Bijdrage beleidsvoorbereiding zorg- en onderwijsbeleid
 • draagt bij aan de ontwikkeling van onderwijs- en zorgbeleid in de school;
 • stelt jaarlijks het schoolspecifiek zorgplan op binnen de kaders van het meerjaren beleidsplan van de school;
 • stelt paragrafen voor schoolgids en jaarplan op ten aanzien van de leerlingenzorg en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • evalueert samen met de directeur het zorg- en onderwijsbeleid op het niveau van de school en rapporteert deze gegevens aan bestuur en inspectie;
 • denkt via het IB-netwerk mee over de ontwikkeling van bovenschools zorg- en onderwijsbeleid.
 1. Begeleiding leraren
 • Voert probleemverkennende gesprekken met de collega’s;
 • Legt systematisch klassenbezoeken af en begeleidt en coacht leerkrachten ten aanzien van het klassenmanagement;
 • Begeleidt en coacht collega’s in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren;
 • Begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van analyses en plannen van aanpak en het bewaken van het vervolg (o.a. gebruik logboek) daarop;
 • Begeleidt en coacht collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen;
 1. Bijdrage onderwijsontwikkeling
 • stelt kwaliteitsrapportages en samenvattende evaluaties op basis van de diverse informatiebronnen en doet van daaruit aanbevelingen aan de directie;
 • neemt initiatieven tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen binnen de school;
 • doet voorstellen voor nieuwe methoden en implementatie hiervan;
 • implementeert samen met de directie nieuwe onderwijsontwikkelingen;
 • neemt deel aan vergaderingen van het managementteam en denkt mee over het (onderwijskundig) beleid van de school;
 • doet voorstellen ten aanzien van de nascholing van het team met betrekking tot de didactische aanpak en pedagogische lijn.
 1. Professionalisering
 • neemt deel aan collegiale consultatie en intervisie voor intern begeleiders.

Bereikbaar

Wineke van Dorst: maandag t/m donderdag

Telefonisch op werkdagen: 072-5643023.

Mail: ib-pausjohannes@atriumscholen.nl

Bijlage: Zorgplan 2016-2017  Zorgplan Paus Johannesschool 2016-2017