Laaden...

Medezeggenschapsraad

Home / Ouders  / Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Paus Johannes School

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief; dit is bij de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ geregeld. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR van de Paus Johannes School (PJS) bestaat uit een oudergeleding (3 ouders) en een lerarenvertegenwoordiging (3 leraren). De raad vergadert zes maal per schooljaar. Hierbij is de directie ook deels aanwezig.

Samenstelling MR schooljaar 2016-2017

  • Eelkje Schuurman (team)
  • Yvonne Klanker (team)
  • Simone Klaver (team) secretaris
  • Mariëlle Meijering (ouder) voorzitter
  • Roxanne Blokker (ouder)
  • Jolina Schotten (ouder)

Wat zijn de taken van een MR?

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’.

Communicatie

De MR wil namens haar achterban (ouders en personeelsleden) invloed uitoefenen op belangrijke schoolontwikkelingen. Communicatie met onze achterban is hiervoor zeer belangrijk en daarom nodigen wij u uit om één van de MR- leden te benaderen met uw vragen, opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR kunt u vinden in de onderstaande links, evenals de notulen van de MR- vergaderingen en het jaarverslag, die een goed beeld geven van de onderwerpen, adviezen en instemmingen van de MR.

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt de boven schoolse belangen in het oog. Zes basisscholen vallen onder het Atriumbestuur, de PJS is daar één van. Per school wordt één ouder (wisselend) en één leerkracht (Simone Klaver) afgevaardigd naar de GMR. De GMR vergadert zes maal per jaar, waarbij één iemand vanuit het bestuur aanwezig is. De GMR bespreekt met het schoolbestuur beleidszaken die voor alle scholen gelden, zoals: personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting, formatie, vakantierooster, ARBO en onderhoud gebouwen.

Bekijk via onderstaande links o.a.: